הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת ("האסיפה הכללית")

מצלאוי חברה לבנין בע"מ ("החברה")

 

הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת ("האסיפה הכללית")

ניתנת בזה הודעה על כינוס האסיפה הכללית, ביום ג', 20.11.2018, בשעה 11:00, במשרדי החברה ברחוב משה אביב 1, אור יהודה. אסיפה נדחית, אם תידרש, תתקיים ביום ג', 27.11.2018, באותה שעה ובאותו מקום.

פירוט הנושאים שעל סדר היום:

  1. הארכת התקשרות החברה עם מר סמיר מצלאוי, בעל שליטה ויו"ר דירקטוריון החברה.
  2. הארכת התקשרות החברה עם גב' קלרה מצלאוי כסמנכ"לית קשרי בנקים וגזברית החברה.
  3. הארכת התקשרות החברה עם גב' מירב מצלאוי – דבש כאחראית גביה תשלומים ושכר בחברה.
  4. הארכת התקשרות החברה עם אביב מצלאוי כמתאם ציוד וחומרים.
  5. הארכת התקשרות החברה עם מר שלומי דבש, קרובם של בעלי השליטה בחברה.
  6. אישור תנאי כהונת והעסקת מר אליהו קנפלר, דירקטור בחברה.

המועד הקובע לקביעת הזכאות של בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית הינו תום המסחר במניות החברה בבורסה ביום 23.10.2018 ("המועד הקובע").

בעלי המניות רשאים להצביע באסיפה באמצעות כתב הצבעה אשר יומצא למשרדי החברה לא יאוחר מ- 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה או באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני.

מידע נוסף בדבר הנושאים שעל סדר היום ותיאור תמציתי של עיקרי ההחלטות המוצעות וכן פרטים נוספים הנדרשים בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל – 1970, נכללים בדוח מיידי שפרסמה החברה ביום 14.10.2018 (אסמכתא: 2018-01-096240) באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך: www.magna.isa.gov.il ושל הבורסה: www.maya.tase.co.il.

מצלאוי חברה לבנין בע"מ

2018-10-15T14:44:30+03:00