הודעה בדבר תוצאות הנפקה לציבור על פי דוח הצעת מדף

בהתאם לסעיף 30 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח – 1968, ובהתאם לתקנות ניירות ערך (הודעה על תוצאות ההצעה שבתשקיף), תש"ל – 1969 ולתקנות ניירות ערך (פרסום מודעות בעיתונים), תשס"ח – 2008, ניתנת בזאת הודעה על תוצאות הנפקה על פי דוח הצעת מדף של החברה מיום 14 באוגוסט 2018 ("דוח הצעת המדף"), שפורסם על פי תשקיף מדף של החברה מיום 31 באוגוסט 2017.

על פי דוח הצעת המדף, החברה הציעה לציבור בין 2,500 ל-3,400 יחידות, כשכל יחידה כוללת 1,000 מניות. רשימת החתימות לרכישת המניות שהוצעו לציבור נפתחה ביום 15 באוגוסט 2018 ונסגרה באותו היום.

במכרז התקבלו 18 הזמנות לרכישת 2,556 יחידות. המחיר ליחידה שנקבע במכרז הינו 3,500 ש"ח ("מחיר היחידה שנקבע"). בהתאם לתנאי ההצעה ובהתאם לתקנה 4א לתקנות ניירות ערך (אופן הצעת ניירות ערך לציבור), תשס"ז – 2007, החברה החליטה להנפיק 2,500 יחידות, הכוללות בסה"כ 2,500,000 מניות.

הקצאת היחידות נעשתה באופן המפורט להלן: 17 הזמנות של הציבור לרכישת 2,056 יחידות, שנקבו במחיר גבוה ממחיר היחידה שנקבע – נענו במלואן. הזמנה אחת של הציבור לרכישת 500 יחידות, שנקבה במחיר היחידה שנקבע, נענתה בשיעור של 88.80%.

התמורה הכוללת ברוטו שהחברה תקבל בגין המניות שיוקצו על-פי דוח הצעת המדף מסתכמת ב-8,750 אלפי ש"ח.

לפרטים נוספים אודות תוצאות ההנפקה, ראו דוח מיידי שפרסמה החברה ביום 16.8.2018 (אסמכתא: 2018-01-077946) באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך: www.magna.isa.gov.il ושל הבורסה: maya.tase.co.il.

החברה מודה לציבור המשקיעים על היענותו להצעה.
מצלאוי חברה לבנין בע"מ

2018-08-16T17:27:05+03:00