הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת ("האסיפה הכללית")

הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת ("האסיפה הכללית")

ניתנת בזה הודעה על כינוס אסיפה כללית, ביום ג', 14.1.2020, בשעה 11:00, במשרדי החברה, ברחוב דרך רפאל איתן 1, קרית אונו. אסיפה נדחית, אם תידרש, תתקיים ביום ג', 21.1.2020, באותו מקום ובאותה שעה.

הנושא שעל סדר היום:

  • הארכת כהונתה של גב' מירב עמיר בן אבי, כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה נוספת (שניה) בת שלוש שנים, בתוקף החל מיום 26 בינואר 2020.
  • המועד הקובע לעניין זכאות בעלי מניות להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית, בהתאם להוראות סעיף 182(ב) לחוק החברות, הינו תום המסחר במניות החברה בבורסה לניירות ערך בתל אביב ביום 12.12.2019 ("המועד הקובע").
  • בעלי המניות רשאים להצביע באסיפה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני.
  • מידע נוסף בדבר הנושאים שעל סדר היום ותיאור תמציתי של עיקרי ההחלטות המוצעות וכן פרטים נוספים הנדרשים בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל – 1970, נכללים בדוח מיידי שפרסמה החברה ביום 8.12.2019 (אסמכתא: 2019-01-107265) באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך: www.magna.isa.gov.il ושל הבורסה: www.maya.tase.co.il.

 

מצלאוי חברה לבנין בע"מ

2019-12-08T17:37:53+02:00