הודעה למשקיעים

הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת ("האסיפה הכללית")

2018-10-15T14:44:30+00:00

מצלאוי חברה לבנין בע"מ ("החברה")   הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת ("האסיפה הכללית") ניתנת בזה הודעה על כינוס האסיפה הכללית, ביום ג', 20.11.2018, בשעה 11:00, במשרדי החברה ברחוב משה אביב 1, אור יהודה. אסיפה נדחית, אם תידרש, תתקיים ביום ג', 27.11.2018, באותה שעה ובאותו מקום. פירוט הנושאים שעל סדר היום: הארכת התקשרות החברה

הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת ("האסיפה הכללית")2018-10-15T14:44:30+00:00

הודעה בדבר תוצאות הנפקה לציבור על פי דוח הצעת מדף

2018-08-16T17:27:05+00:00

בהתאם לסעיף 30 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח - 1968, ובהתאם לתקנות ניירות ערך (הודעה על תוצאות ההצעה שבתשקיף), תש"ל - 1969 ולתקנות ניירות ערך (פרסום מודעות בעיתונים), תשס"ח - 2008, ניתנת בזאת הודעה על תוצאות הנפקה על פי דוח הצעת מדף של החברה מיום 14 באוגוסט 2018 ("דוח הצעת המדף"), שפורסם על פי תשקיף מדף

הודעה בדבר תוצאות הנפקה לציבור על פי דוח הצעת מדף2018-08-16T17:27:05+00:00

הודעה למשקיעים – אסיפה אפריל 2018

2018-04-11T12:17:28+00:00

הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת ("האסיפה הכללית") ניתנת בזה הודעה על כינוס האסיפה הכללית, ביום א', 22.4.2018, בשעה 11:00, במשרדי החברה ברחוב משה אביב 1, אור יהודה. אסיפה נדחית, אם תידרש, תתקיים ביום א', 29.4.2018, באותה שעה ובאותו מקום. פירוט הנושאים שעל סדר היום: 1.      אישור מדיניות תגמול. 2.      אישור תנאי כהונת והעסקת

הודעה למשקיעים – אסיפה אפריל 20182018-04-11T12:17:28+00:00
שינוי גודל גופנים
ניגודיות